กาลเวลา | Time

2017-05-27 Admin 15

“กาลเวลา” ท่าแร่ เมืองที่มีความเป็นปัจเจกในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ผู้คนในเมืองนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายแคทอลิก บ้านเรือนต่างประดับประดาด้วยดาวเล็กใหญ่ ในเมืองแห่งนี้ อาคารเก่าสไตล์ยุโรปที่ผสมผสานความเป็นไทยได้ตั้งตระหง่านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ปีที่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย อาคารที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่นี่ ได้ดำรงคงอยู่ผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยแล้วยุคสมัยเล่า ผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ล้วนเกิดมาพร้อมความคุ้นชินกับเรื่องราวต่างๆ ของผู้ที่ครอบครองจากรุ่นไปสู่รุ่น ประวัติศาสตร์และอารยธรรมบางเสี้ยวส่วนได้ถูกถ่ายทอดลงสู่ภาพถ่ายชุด “กาลเวลา”

“Time” Tharae is a town with unique custom, tradition and art and culture. People in this town are mostly Catholic and that is why the majority of the house is decorated with big and small stars. There are European-Thai style old buildings that have been there since 1932, the year that one of the most important changes in Thai politics took place. The remarkable architecture has stood there, witnessing many events in history from one era after another. People in this town were born with the spontaneous familiarity to the stories that have been passed on from generation to generation. Therefore, I have collected those bits of history and civilization and retell them in this series of photography entitled “Time”.